Statinių matavimas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimas Nr. 534 „Dėl nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo“.Nekilnojamojo turto kadastro nuostatai reglamentuoja nekilnojamojo turto kadastro paskirtį ir jo objektus, kadastro tvarkytojo funkcijas, teises ir pareigas, nekilnojamųjų daiktų, registruojamų Nekilnojamojo turto registre, įrašymo į kadastrą, nekilnojamojo daikto planų ir kadastro duomenų, formų, turinio ir parengimo bei kadastro duomenų bylos suformavimo, žemės sklypų ribų posūkio taškų koordinačių nustatymo atliekant kadastrinius matavimus, kadastre įrašytų duomenų pakeitimo, prašymų įrašyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis į kadastrą ar juos pakeisti pateikimo ir nagrinėjimo, nekilnojamojo daikto pažymėjimo kadastro žemėlapyje, nekilnojamojo turto kadastro žemėlapio tikslinimo, kadastro sąveikos su kitais valstybės registrais ir kadastrais, kadastro duomenų naudojimo, kadastre įrašytų duomenų suvestinių rengimo, kadastro duomenų perdavimo į užsienio valstybes, kadastro duomenų sugos, finansavimo, reorganizavimo ir likvidavimo tvarką.

„Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklės“. Taisyklės reglamentuoja nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų, kadastro duomenų surinkimo, tikslinimo apdorojimo tvarką.

„Nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų nustatymo, nekilnojamojo daikto planų parengimo bei kadastro duomenų formų pildymo techniniai reglamentai“. Techniniuose reglamentuose detalizuojama Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu 534, nustatyta nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų nustatymo, kadastro duomenų formų pildymo bei nekilnojamjo daikto planų parengimo tvarka.

Nekilnojamojo turto atkūrimo kaštų  (statybinės vertės) kainynas. Nekilnojamojo turto atkūrimo kaštų (statybinės vertės) kainynas (NTK 2011) yra skirtas statinių bei jų dalių kainos apskaičiavimams pagal atkuriamosios vertės metodą ir skirtas naudoti, siekant nustatyti esamos fizinės būklės ir esamų eksploatacinių bei nadingumo savybių gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų atkūrimo kaštus. Kainyną sudaro lentelės, kuriose pateikiamos statinio tūrio ar ploto vieneto kainos, apskiačiuotos įvertinant pagrindinių statinio konstrukcijų skirtumus. Pagrindinės statinio konstrukcijos apibūdinamos pagal esaminių (dominuojančių) konstrukcijų medžiagas. Atskirų konstrukcinių elementų įkainavimui, pagal kiekvieną pastatų pskirties grupę, kainyno lentelėse pateikiami elementų lyginamieji svoriai statinio kainoje.

This entry was posted in Geodeziniai matavimai and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.